Društvena odgovornost biznisa je da povećava svoj profit

Autor: Milton Friedman

Originalna publikacija: The New York Times Magazine, 13. septembar, 1970. Copyright @ 1970 by The New York Times Company.

Izvor: University of Boulder Colorado website

Edward Snowden: Right and wrong is a very different standard than legal and illegal

“I wonder when it is that he thinks America was great. Because if you remember what we did to traitors in 1776 and afterwards, we made them president. We are a country that was born from an act of treason against a government that had run out of control.” Edward Snowden in ABC News interview. Source: Donna Hawkins YouTube channel.

Video: 

Edward Snowden: Ono što je ispravno i pogrešno je veoma drugačiji standard od onog što je zakonito i nezakonito

“Pitam se kada je po njegovom mišljenju Amerika bila slavna. Jer, ako se sjećate šta smo uradili izdajnicima 1776. i kasnije, učinili smo ih predsjednicima. Mi smo zemlja koja je rođena iz čina izdaje protiv vlade koja je izmakla kontroli.” Edward Snowden u intervjuu za ABC News. Izvor: Donna Hawkins YouTube kanal.

ABC News:
Donald Trump je napisao tvit o Vama 2014. godine, gdje kaže “Snowden je izdajnik.” Kada je naša zemlja bila slavna, znate šta smo tada radili izdajnicima? U međuvremenu, njegov izbor za direktora CIA, kongresmen Mike Pompeo iz kanzasa Vas je nazvao lažovom i kriminalcem, a najmanje u jednom intervjuu je takođe pozvao na Vaše ubistvo. Kakva je Vaša reakcija?

Video: 

Dad, why do I have to go to school?

Dad, why do I have to go to school?

So you can be molded into a state approved homogeneous drone that cannot think outside of the prescribed consensus.  You will learn to repeat information instead of how to think for yourself so that  you don't become a threat to the status quo.  When you graduate you will get a job, pay your taxes, in order to perpetuate the corporate system of indentured servitude for your political overlords.

Dad, why do I have to go to school?

Tata, zašto moram da idem u školu?

Tata, zašto moram da idem u školu?

Zato da možeš biti doktriniran u dozvoljeno stanje homogenog morona koji ne umije da misli van dopuštene mudrosti.  Ti ćeš učiti da ponavljaš informacije umjesto kako da misliš za sebe, tako da ne postaneš prijetnja za status kvo. Kada maturiraš dobićeš posao i plaćati poreze, kako bi doprinijeo u održavanju korporativnog sistema najamnog ropstva tvojim političkim gospodarima.

Tata, zašto moram da idem u školu?

Naplata potraživanje predstavlja velik pothvat za poduzeća

Naplata potraživanja predstavlja velik pothvat za poduzeća, ukoliko ne uspiju naplatiti svoja potraživanja normalnim uzajamnim tržišnim odnosima. Ostaje im naplata potraživanja preko sudskih sporova koji su skupi i dugotrajni. U tim slučajevima poduzetniku se vrlo često više isplati otpisati nego voditi dug sudski spor. Sasvim je jasno da likvidnost predstavlja krvotok koji ubrzava ili usporava hrvatsko gospodarstvo.

Video: 

You can tell a lot about a person by how they view libertarians

Author: Joe Kent

Original source: Liberty International

As a libertarian, I’ve noticed something about my friends.

Often, the way people view me says more about them than it does about me.

For example, it’s a pretty good bet that if someone calls me a, “right-winger,” they are most likely a left-winger.

Likewise, the only people who call me a, “left-winger,” are usually right-wingers.

Moguće je naučiti mnogo o osobi po tome kako ona gleda na libertarijance

Autor: Joe Kent

Originalni izvor: Liberty International

Kao libertarijanac, primijetio sam nešto o svojim prijateljima.

Često, način na koji ljudi gledaju mene zapravo govori više o njima nego o meni.

Na primjer, prilično je sigurno da ako me neko zove, "desničarom", da je on najvjerovatnije ljevičar.

Why Fraud Happens in Brussels

“It's not that the European Union attracts bad people, of course it attracts some bad people like everyone else, it's that there is such a distance between people and decision makers. There is such a tenuous link between taxation, representation, and expenditure that the system encourages at best negligent spending and at worst straightforward graft. Solution, of course, is to push powers downwards and outwards to national and local authorities, or better yet, to individual citizens.” Daniel Hannan, European Parliament, Strasbourg, November 17th, 2016. Source: DanHannan YouTube channel.
 

Video: 

Zašto se u Briselu dešava korupcija

“Nije da Evropska unija privlači loše ljude, naravno da privlači neke loše ljude kao i svi ostali, ali da postoji takva distanca između ljudi i donosioca odluka. Postoji takva slaba veza između oporezivanja, predstavljanja, i potrošnje tako da sistem u najboljem slučaju podstiče nemarnu potrošnju a u najgorem slučaju direktnu korupciju. Rješenje, naravno, je da guramo ovlašćenja nadole i van na nacionalne i lokalne vlasti, ili još bolje, na pojedinačne građane.” Daniel Hannan, Evropski parlament, Strazburg, 17. novembar, 2016.

Video: