Slobodno tržište je džungla

"Slobodno tržište je džungla, ono je divno i brutalno i treba ga ostaviti na miru. Kada biznis ne uspije on propadne i na njegovo mjesto dolazi novi bolji biznis." Ron Swanson o kapitalizmu. Kreirano za edukativne svrhe.

Video: 

Why Capitalism Works?

Cultural depictions of capitalism are almost all negative. There's the Monopoly guy with the top hat and cigar. There's Gordon Gekko saying, "Greed is good." And, most recently, there's the hedonism of the "Wolf of Wall Street". The message is clear: capitalism is selfish. Socialism, or something like it, is selfless. In fact, the opposite is true. Renowned social critic George Gilder offers this startling insight: capitalism, at its core, is first an expression of altruism; that is, of giving. An entrepreneur can only succeed by satisfying a customer's need. This is why capitalism, and only capitalism, can create the prosperity that all societies crave and why all other economic prescriptions are doomed to failure.

Video: 

Zašto kapitalizam funkcioniše?

Kulturna oslikavanja kapitalizma su gotovo sva negativna. Na primjer, tu je Monopolski lik sa cilindričnim šeširom i cigarom. Zatim tu je Gordon Gecko koji kaže: "Pohlepa je dobra stvar." I od nedavno, tu je hedonizam "Vuka Wall Street-a." Poruka je jasna: kapitalizam je sebičan. Socijalizam, ili nešto slično tome, je nesebičan. U stvari, istina je suprotna. Poznati društveni kritičar George Gilder nudi slijedeći potresan uvid: kapitalizam, u svojoj srži, je prvi izraz altruizma; što znači, izraz davanja. Preduzetnik može uspjeti samo zadovoljavajući potrebama kupca. To je razlog zašto kapitalizam, i samo kapitalizam, može stvoriti prosperitet za kojim žude sva društva, i zašto su svi ostali ekonomski sistemi osuđeni na neuspjeh.

Video: 

Interview with Professor Jörg Guido Hülsmann: "Academia, as we see it today, is a fruit of the mushrooming welfare state"

Jörg Guido Hülsmann is Professor of Economics at the University of Angers in France. He is Senior fellow at the Mises Institute in Auburn, Alabama. He is author of many publications some of which are:  "Deflation and liberty", "The Ethics of Money Production", "Die Krise der Inflationskultur" (The Crisis of the Culture of Inflation), and "Mises: The Last Knight of Liberalism". Professor Hülsmann is one of the most distinguished scholars of the Austrian School of Economics. He is teaching a course on "Money, Banking, and the Financial System" at the Cevro Institute in Prague for the Master's program in Politics, Philosophy and Economics (PPE). 

 

Intervju s profesorom Jörgom Guidom Hülsmannom: Akademska zajednica kako je vidimo danas plod je bujajuće socijalne države

Jörg Guido Hülsmann je profesor na Sveučilištu u Angersu u Francuskoj. Viši je suradnik na Mises institutu u Auburnu, Alabami. Autor je brojnih članaka i knjiga, od kojih su neki „Deflacija i sloboda”, „Etika proizvodnje novca ”, „Kriza inflacionističke kulture” i „Mises: Posljednji vitez liberalizma”. Jedan je od najistaknutijih predstavnika Austrijske škole ekonomije. Predaje seminar o „novcu, bankarstvu i financijskom sustavu” na Institutu Cevro u Pragu za magisterijski program u politici, filozofiji i ekonomiji (PPE).

SiP: Profesore Hülsmann, što bi bilo od Vas da niste nikada upoznali Austrijsku školu ekonomije?

The people who desire peace and prosperity must accept the fact

The people who desire peace and prosperity must accept the fact that government and the politicians never deliver peace or prosperity. - Ron Paul

The people who desire peace and prosperity must accept the fact

Ljudi koji žele mir i prosperitet moraju prihvatiti činjenicu da vlada i političari nikada ne donose ni mir ni prosperitet

Ljudi koji žele mir i prosperitet moraju prihvatiti činjenicu da vlada i političari nikada ne donose ni mir ni prosperitet. - Ron Paul

Ljudi koji žele mir i prosperitet moraju prihvatiti činjenicu da vlada i političari nikada ne donose ni mir ni prosperitet

Essential Hayek: Who is F.A. Hayek?

This is part of a Fraser Institute project to present the ideas of F.A. Hayek. In this video, we provide an overview of Hayek’s life, his accomplishments, and the events that influenced his thinking. Presented by Donald J. Boudreaux. Source: The Fraser Institute YouTube channel.

Video: 

Esencijalni Hayek: Ko je Friedrich Hayek?

Ovaj video je dio projekta Fraser instituta o predstavljanju ideja Friedricha Hajeka. U ovom videu izlažemo pregled Hayekovog života, njegova postignuća, kao i događaje koji su uticali na njegovo razmišljanje. Presentirao Donald J. Boudreaux. Izvor: The Fraser Institute YouTube kanal.

Video: 

Ronald Reagan On Libertarianism Being the Heart Of His Philosophy

“I think that the heart of my philosophy is much more libertarianism,” Reagan states in the 60 Minutes Overtime interview. “Always has been.” Source: The Classic Liberal YouTube channel.

Video: