Zdravstvena zaštita nije ljudsko pravo

Doktor medicine i američki senator Rand Paul objašnjava zašto zdravstvena zaštita nije ljudsko pravo, izlažući stav da niko ne posjeduje trud drugih ljudi. "Ako sam ja ljekar u vašoj zajednici i vi kažete da imate pravo na zdravstvenu zaštitu, da li imate pravo pozvati policiju da razvali moja kućna vrata, istjerati me na ulicu i natjerati me da se brinem o vama? To je na kraju ono što bi bilo pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu. Ako vjerujete u pravo na zdravstvenu zaštitu, vi time u osnovi vjerujete u upotrebu sile da se obvezuje neko dugi da izvršava vaše komande."

Video: 

Which states and territories have the wealthiest people?

“Ever since I've been in this chamber, I've been told that the flow of history is towards federalization and the big blocks like the European Union, but I've got to say there is no evidence for it. In 1946 there were 76 independent countries, today there are 195. The tide is flowing the other way.” Daniel Hannan, European Parliament, July 3, 2017. Source: DanHannan YouTube channel.

Transcript:

Thank you Mr. Deputy Speaker.

Video: 

Koje države i teritorije imaju najbogatije ljude?

“Otkako sam postao član ovog doma, rečeno mi je da tok istorije ide prema federalizaciji i velikim blokovima, poput Evropske unije, ali ja moram da kažem da za to nema dokaza. Godine 1946. u svijetu je bilo 76 nezavisnih zemalja, danas ih postoje 195. Trend ide u suprotnom smjeru.” Daniel Hannan, Evropski parlament, 3. juli, 2017.

Video: 

Milton Friedman - Who Benefits From Licensing?

Professor Milton Friedman identifies the beneficiaries of licensing requirements. “Of course, you might say that the plumbers know better than anybody else why the customers need protection, but I doubt very much that that's why they are down at the state house. They are down there because they want to be protected against “unfair” competition. You know what unfair competition is. It's anybody who charges less than you do.”

Video: 

Milton Friedman - Ko ima korist od licenciranja?

Profesor Milton Friedman identifikuje korisnike propisa za licenciranje. "Naravno, mogli bismo reći da vodoinstalateri znaju bolje nego iko drugi zašto je potrošačima potrebna zaštita, ali ja sumnjam da je to razlog ​zašto oni posjećuju državne institucije. Oni su tamo jer žele da budu zaštićeni od "nelojalne" konkurencije. A vi znate šta to nelojalna konkurencija. To je svako ko naplaćuje manje od vas". 

Video: 

Essential Hayek: Economic Booms and Busts

In this video, we explore Hayek's work on economic booms and busts, for which he was awarded a Nobel Prize in Economics in 1974. Hayek points out that a common mistaken conclusion about the larger economy is that economic downturns—recessions—are caused by too little overall demand. A follow-up mistaken conclusion is that the appropriate cure for recessions is a set of government policies that increase demand. This is part of a Fraser Institute project to present the ideas of F.A. Hayek. Presented by Donald J. Boudreaux.  Source: The Fraser Institute YouTube channel.

Video: 

Esencijalni Hayek: Ekonomski usponi i padovi

U ovom videu istražujemo Hayekov rad na ekonomskim usponima i padovima, za koje je dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju 1974. godine. Hayek ističe da učestao pogrešan zaključak o većoj ekonomiji je da su ekonomski padovi - recesije - uzrokovane premalom ukupnom potražnjom. Na to se nadodaje slijedeći pogrešan zaključak da je odgovarajući lijek za recesije skup vladinih politika koje povećavaju potražnju.

Video: 

Who Really Pays Business Taxes?

Who really pays business taxes? It’s the people, one way or another. Watch Nobel Prize winning economist Milton Friedman poke holes the argument that business taxes and personal taxes are separate. This video is part of a Milton Friedman lecture on tax reform. The whole lecture can be watched here. Source: Free To Choose Network YouTube channel.

Video: 

Ko doista plaća korporacijske poreze?

Ko doista plaća korporacijske poreze? Plaćaju ih ljudi, na ovaj ili onaj način. Pogledajte kako nobelovac i ekonomista Milton Fridman testira argument da se porezi na korporacije i lični porezi razlikuju.

Video: 

The Free Market is a Jungle

"The free market is a jungle, it’s beautiful and brutal and should be left alone. When a business fails it dies and a new better business takes its place."  

Video: